תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים ל-GilanAgency.com (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י מנהל האתר (להלן: “הספק”, “הנהלת האתר” או “החברה”).
האתר מציע שירותים ומספק מידע.

 1. כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  2. הסכם התקשרות זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין (להלן: “הלקוח”) לבין הספק, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

  4. תנאים אלה חלים על השימוש בצ’אט בוט בלבד.

  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

  9. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

מבוא

א. הספק עוסק בפיתוח והטמעת צ’אט בוטים באתרי אינטרנט של לקוחות, כולל חיבור אוטומציות לשמירת לידים במערכות ניהול לקוחות או בקבצים
ב. הלקוח מעוניין לקבל שירותים אלו מהספק

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. השירותים המוצעים

1.1. הספק יפתח ויטמיע צ’אט בוט באתר הלקוח, כולל חיבור אוטומציות.
1.2. השירות ניתן על מערכת צד ג’, ולכן אין לספק שליטה מלאה על באגים ותקלות.

 1. תשלום

2.1. הלקוח יקבל את השירותים למשך 3 חודשים ללא עלות.
2.2. לאחר תקופת החינם, יחול תשלום חודשי בסך 100 ש”ח (לפני מע”מ).
2.3. דמי הקמה חד פעמיים בסך 250-600 ש”ח (לפני מע”מ) בהתאם למורכבות הבוט.
2.4. לא ינתנו החזרים עבור תשלומים שבוצעו.

 1. אחריות והגבלות

3.1. הספק אינו אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו הקשור לבוט או לפעילות הלקוח, גם בסיום ההתקשרות והפסקת פעילות הבוט.
3.2. אין לספק אחריות על דליפת מידע, תקלות, באגים או כל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בבוט.
3.3. השימוש בבוט נעשה באחריותו האישית של הלקוח בלבד.

 1. תחזוקה ושירותים נוספים

4.1. הספק יספק שירותי תחזוקה בתשלום נוסף, שיתומחר בהתאם לתחזוקה הנדרשת.
4.2. הלקוח אינו רשאי להעביר את הבוט שלו לאחר.
4.3. יובהר כי דמי ההקמה אינם כוללים הטמעה באתר הלקוח. בסיום הקמת הבוט, הלקוח יקבל הוראות ברורות להטמעת הבוט באתר הלקוח.
4.4. יובהר כי דמי ההקמה כוללים חיבור של הבוט לקובץ SHEETS לאיסוף הלידים של הלקוח. חיבור למערכת CRM תתומחר בנפרד.

 1. שימוש במידע

5.1. הספק שומר לעצמו את הזכות לשמור את המידע מהשיחות עם הבוטים של הלקוחות ולהשתמש בו.

 1. תנאי התשלום

6.1. פרטי האשראי של הלקוח ייגבו בעת גביית דמי ההקמה.
6.2. לאחר 3 חודשים תתחיל הוראת קבע מהאשראי של הלקוח, והלקוח יקבל הודעה 7 ימים מראש וגם יום לפני.

 1. סיום ההתקשרות

7.1. הספק שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההתקשרות בכל רגע נתון עם התראה של 24 שעות, ללא שזה ייחשב כהפרת ההסכם.

 1. שינוי תנאים

8.1. הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השירות ואת תנאי הסכם זה בכל עת וללא התרעה מוקדמת.

 1. דין וסמכות שיפוט

9.1. הסכם זה ינוהל בהתאם לדין הישראלי.
9.2. הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט בתל אביב.

 1. 11. הגבלת שימוש

11.1. הלקוח מתחייב שלא להשתמש בבוט ובשירותים הניתנים למטרות בלתי חוקיות או לא מוסריות.

11.2. הספק רשאי להפסיק את השירות במקרה של שימוש בלתי חוקי או לא מוסרי בבוט.

 1. זכויות קניין רוחני

12.1. כל זכויות הקניין הרוחני הנובעות מהשירותים הניתנים במסגרת הסכם זה יהיו בבעלות הספק, למעט אם הוסכם אחרת בכתב.

 1. הפרה וסנקציות

13.1. על  הפרת  הסכם  זה  יחולו  הוראות חוק  החוזים  (תרופות  בשל  הפרת  חוזה),  תשל”א – 1970.

13.2. במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מצד הלקוח, הספק יהיה רשאי להפסיק את השירות ללא הודעה מוקדמת וללא החזר כספי.

13.3. במקרה של הפרת התחייבות מצד הספק, הלקוח יהיה זכאי להפסיק את ההתקשרות ולדרוש החזר עבור התקופה שלא קיבל בה שירותים.

 1. פרשנות

15.1. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות.

 1. שינויים ועדכונים

16.1. כל שינוי או עדכון להסכם זה יהיה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.